Help fixing an Gunxp Unlock Model Problem

Šiame forume vartotojai gali prašyti jiems reikiamo plugino.
Forum rules
Šiame forume galite siūlyti idėjas ar prašyti jums reikalingų pluginų. Jei kas nors pradės jį kurti, tai pasirašys Jūsų sukurtoje temoje. Niekada nepykite, jei niekas neatsako į Jūsų prašymą. Gal tai tiesiog per sudėtinga, arba reikalauja per daug darbo.
Post Reply
Infamous2017
O taip. Jis jau surinko 50 žinučių!
Posts: 87
Joined: 2016 Oct 21 18:47
Skype: raandy25

Help fixing an Gunxp Unlock Model Problem

Post by Infamous2017 »

Hello, i have an problem. I dont get errors but the Modelchaning after Upgrade dont work. Any Idea ?

Kodas: Select all

 #include <amxmodx>#include <engine>#include <gxm_shop>#include <hamsandwich>#include <fakemeta>#include <cstrike> #define IsPlayer(%1) (1 <= %1 <= g_maxplayers)new ItemIndexnew cvar_knock;const m_flNextSecondaryAttack = 47;const m_pPlayer = 41const m_flPrimaryAttack = 46;static bool:Knife[33] new const KNIFE_MDL[] = "models/gunxp/v_baseball.mdl";   new g_maxplayers, damage_knife, bool:g_KNIFE[33]; public plugin_precache()    engfunc(EngFunc_PrecacheModel, KNIFE_MDL); public plugin_init(){    register_plugin("TEST KNIFE BASEBAT" , "1.0" , "Invis");        RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "Ham_Damage");     register_event("CurWeapon", "Event_CurWeaponKNIFE", "be", "1=1")    register_event("Damage" , "event_Damage" , "b" , "2>0");     ItemIndex = gxm_register_knife("Base", 1000, 0, 1, 0, "KNIFE")        damage_knife = register_cvar("gxm_knife_damage", "2.0");    cvar_knock = register_cvar("gxm_knife_knocks" , "50");        g_maxplayers = get_maxplayers();} public gxm_knife_selected(id, itemid){    if(ItemIndex == itemid)    {        Knife[id] = true    }} public client_connect(id)    g_KNIFE[id] = false; public Event_CurWeaponKNIFE(id) {    if (!g_KNIFE[id] || cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T)        return PLUGIN_CONTINUE;     new Gun = read_data(2);        if(Gun == CSW_KNIFE)        set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE_MDL);        return PLUGIN_CONTINUE;} public event_Damage(id){    if(!is_user_alive(id))        return PLUGIN_CONTINUE;     new weapon, attacker = get_user_attacker(id, weapon);     if(!is_user_alive(attacker))        return PLUGIN_CONTINUE;     if (!g_KNIFE[attacker])        return PLUGIN_CONTINUE;     if(weapon == CSW_KNIFE && cs_get_user_team(attacker) == CS_TEAM_CT)    {        new Float:vec[3];        new Float:oldvelo[3];        get_user_velocity(id, oldvelo);        create_velocity_vector(id , attacker , vec);        vec[0] += oldvelo[0];        vec[1] += oldvelo[1];        set_user_velocity(id , vec);    }     return PLUGIN_CONTINUE;} public Ham_Damage(id, inflictor, attacker, Float:damage, damagebits) {    if ( !(1 <= attacker <= g_maxplayers) || !g_KNIFE[attacker] || cs_get_user_team(attacker) == CS_TEAM_T || damagebits == 16777216)        return HAM_IGNORED;      new weaponx = get_user_weapon(attacker, _, _);    if(weaponx == CSW_KNIFE && damagebits != 16777216)    {        SetHamParamFloat(4, damage * get_pcvar_float(damage_knife));        return HAM_HANDLED;    }    return HAM_IGNORED;} // Stock by the one and only, Chronic :Pstock create_velocity_vector(victim,attacker,Float:velocity[3]){    if(!is_user_alive(attacker))        return 0;     new Float:vicorigin[3];    new Float:attorigin[3];    entity_get_vector(victim   , EV_VEC_origin , vicorigin);    entity_get_vector(attacker , EV_VEC_origin , attorigin);     new Float:origin2[3]    origin2[0] = vicorigin[0] - attorigin[0];    origin2[1] = vicorigin[1] - attorigin[1];     new Float:largestnum = 0.0;     if(floatabs(origin2[0])>largestnum) largestnum = floatabs(origin2[0]);    if(floatabs(origin2[1])>largestnum) largestnum = floatabs(origin2[1]);     origin2[0] /= largestnum;    origin2[1] /= largestnum;     velocity[0] = ( origin2[0] * (get_pcvar_float(cvar_knock) * 3000) ) / get_entity_distance(victim , attacker);    velocity[1] = ( origin2[1] * (get_pcvar_float(cvar_knock) * 3000) ) / get_entity_distance(victim , attacker);    if(velocity[0] <= 20.0 || velocity[1] <= 20.0)        velocity[2] = random_float(200.0 , 275.0);     return 1;} 

Inc File for Unlocks:

Kodas: Select all

 #if defined _gxm_shop_included    #endinput#endif #define _gxm_shop_included native gxm_register_gun( const Name[ ], const XP, const Level = 0, const VIP = 0, const Round = 0, const Type[ ] = 0);native gxm_register_item( const Name[ ], const XP, const Level = 0, const VIP = 0, const Round = 0, const Type[ ] = 0);native gxm_register_pistol( const Name[ ], const XP, const Level = 0, const VIP = 0, const Round = 0, const Type[ ] = 0);native gxm_register_knife( const Name[ ], const XP, const Level = 0, const VIP = 0, const Round = 0, const Type[ ] = 0);native gxm_register_grenade( const Name[ ], const XP, const Level = 0, const VIP = 0, const Round = 0, const Type[ ] = 0);   forward gxm_gun_selected( Player, ItemIndex);forward gxm_item_selected( Player, ItemIndex);forward gxm_pistol_selected( Player, ItemIndex);forward gxm_knife_selected( Player, ItemIndex);forward gxm_grenade_selected( Player, ItemIndex); 

User avatar
laimiukas3
Moderatorius
Posts: 4569
Joined: 2012 Aug 03 01:12
Skype: laimiukas3
Location: Vilnius
Contact:

Re: Help fixing an Gunxp Unlock Model Problem

Post by laimiukas3 »

Image
Image
Image

Infamous2017
O taip. Jis jau surinko 50 žinučių!
Posts: 87
Joined: 2016 Oct 21 18:47
Skype: raandy25

Re: Help fixing an Gunxp Unlock Model Problem

Post by Infamous2017 »

i did i have him in skype but he dont have time. so i ask here :/

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests